یادداشت ها

سكته نكنيد يك وقت آقای فردوسی پور؟

سكته نكنيد يك وقت آقاي فردوسي پور؟

نفرت عادل فردوسي پور از آلمان و باشگاه هاي آلماني مساله تازه اي نيست. هواداران فوتبال آلمان به گزارش هاي يكطرفه و چرك او عادت دارند. بارها و بارها روي آنتن زنده شادي اش از باخت تيم هاي آلماني را ابراز كرده. همين چند روز پيش هم اعتراف كرد كه آخرين باري كه به خاطر فوتبال اشك ريخته بر مي‌گردد به نيمه نهايي يورو96 كه يكي از تيم‌هاي محبوبش (انگليس) در ضربات پنالتي مغلوب آلمان شد. خب پس جاي تعجبي ندارد «گزارش‌گر اين روزها امپراطور شده» تلويزيون كه ظاهرا آنتن زنده را ارث پدرش مي داند، بازي مانشافت را با روياي شكست اين تيم شروع كند.
شنبه شب يك بار ديگر او 90 و چند دقيقه روي اعصاب طرفداران آلمان راه رفت و با گزارش مغرضانه و يك جانبه تا توانست عقده گشايي كرد. او آمده بود تا حذف آلمان را گزارش كند تا شايد تلافي فشارهايي كه در اين چند روز از سوي مديران شبكه به رويش بوده و عاقبت در ماجراي پويول مفتضح شده و بعد از قهر چند ساعته و بي فايده اش دست از پا درازتر به آنتن زنده برگشته را سر آلمان خالي كند. گزارش او با ذوق و شوق بحران مانشافت شروع شد. با صحنه مشكوك داوري شروع به جنجال و جوسازي كرد كه بدون شك صحنه پنالتي اخراج است و ردخور هم ندارد. با گل سوئدي ها لرزش صدايش از شوق به اوج رسيد. كساني كه دقيق و موشكافانه در دو دهه گذشته گزارش هاي او را دنبال كرده باشند مي دانند وقتي طرفدار يكي از تيم هاست و تيمش گل مي زند چطور از ذوق صدايش مي لرزد و اختيار از كف مي دهد. جوسازي آقاي «گزارشگر-تهيه‌كننده-كارشناس داوري» و دشمن آلمان در ابتداي نيمه دوم هم ادامه يافت اما جشن آقاي فردوسي پور خيلي زود با گل تساوي به پايان رسيد. ذوق صدايش فروكش كرد و عصبيت جايش را گرفت. آلمان بوي گل مي داد و آقاي عصباني چسبيده بود به سوژه مشكوك داوري و البته بررسي احتمال حذف آلمان در صورت تساوي. گل زيباي كروس تير خلاص شنبه شب آقاي فردوسي پور بود. عصباني و خشمگين از برد مانشافت كه يك بار ديگر او را روي آنتن زنده مفتضح كرده بود، مرثيه اي در باب به زعم او اشتباه داوري!!! آغاز كرد و در ادامه هم بررسي احتمال حذف آلمان در صورت برد در بازي آخر را بررسي كرد. عادل فردوسي پور روي آنتن زنده داشت به خودش دلداري مي داد كه در صورت برابر شدن شرايط 3 تيم،كارت قرمز بواتنگ مي تواند باعث حذف آلمان شود. هيچ هم بعيد نيست مجري، تهيه كننده، گزارشگر، كارشناس داوري و استاد اخلاق در مسير شبكه به منزل هم با خودش درباره صحنه مشكوك داوري غر زده و احتمالات حذف آلمان را مرور كرده است.
براي طرفداران آلمان گزارش هاي يك طرفه و مغرضانه ايشان مساله تازه اي نيست. گفتيم كه آنتن زنده ارث پدر ايشان است و نظارتي هم در كار نيست و كسي ظاهرا جرات ندارد به ايشان تذكر بدهد كه حق ندارد بر اساس منويات شخصي اش بازي ها را گزارش كند.
حال كه اين چنين است چه چيزي بهتر از اين كه جناب شان 90دقيقه به خاطر بازي آلمان حرص و جوش بخورد و در نهايت با برد مانشافت مفتضح شود و خودش را به در و ديوار بكوبد. گل زيباي توني كروس نوش جان تان جناب فردوسي پور؛ براي بازي هاي بعدي قرص زيرزباني همراه داشته باشيد. نگران سلامتي تان هستيم. حيف است شما بازي آلمان را به نفع حريف گزارش نكنيد و در نهايت مطابق معمول ضايع شويد و ما شاد باشيم. به اميد ديدار مجدد روي آنتن زنده كه ميراث خاندان شماست…

نویسنده


Avatar